LatestNews

Banki komercyjne – jaka jest ich funkcja i działalność?

Banki komercyjne – jaka jest ich funkcja i działalność?

Banki komercyjne- jaka jest ich funkcja i działalność?

Obecnie spotykamy się z różnego rodzaju bankami. Jednymi z nich są banki komercyjne, które można zdefiniować jako instytucje zajmujące się operacjami finansowymi, działają na mocy prawa bankowego. Czym banki komercyjne zajmują się w swojej działalności? Banki tego rodzaju przyjmują wkłady oszczędnościowe oraz lokaty terminowe, zajmują się również prowadzenie kont. Mogą wydawać karty płatnicze i realizować operacje przy ich użyciu, mogą także wykonywać operacje czekowe i wekslowe. Banki komercyjne udzielają również kredyty np. kredy inwestycyjny lub mieszkaniowy. Zajmują się udzielaniem poręczeń i gwarancji bankowych. Nabywają wierzytelności pieniężne oraz prowadzą rozliczenia zagraniczne. W bankach komercyjnych można także przechowywać papiery i przedmioty wartościowe np. w sejfach lub skrytkach. Banki komercyjne mają również swoje funkcje. Jedną z nich jest funkcja kredytowa, czyli udzielanie kredytów firmom, instytucją i osobom prywatnym. Kolejną z jego funkcji jest funkcja płatnicza za pomocą, której dokonuje rozliczeń pieniężnych nie tylko w obrocie krajowym ale też zagranicznym. Funkcja depozytowa polega na przyjmowaniu lokat i pośredniczeniem w obrocie papierami wartościowymi.

http://fiter.pl/

Nowe wpisy o pożyczkach: